QQ临时会话代码

以下代码将里面的QQ号码改成自己的,然后以HTML格式保存即可!


<a target=”_blank” href=”http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=591350137&site=qq&menu=yes”><span style=”font-size: 14px; “<http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=591350137&site=qq&menu=yes”>
<img border=”0″ src=”http://wpa.qq.com/pa?p=2:591350137:41” alt=”点击这里给我发消息” title=”点击这里给我发消息”></a>


<a target=blank href=tencent://message/?uin=591350137&Site=gxlinzi.cn.35so.cn&Menu=yes><img border=”0″ SRC=http://wpa.qq.com/pa?p=1:591350137:1 alt=”点击这里给我发消息”></a>

<a target=blank href=tencent://message/?uin=591350137&Site=gxlinzi.cn35so.cn&Menu=yes><img border=”0″ SRC=http://wpa.qq.com/pa?p=1:591350137:6 alt=”点击这里给我发消息”></a

<a target=blank href=tencent://message/?uin=591350137&Site=gxlinzi.cn35so.cn&Menu=yes><img border=”0″ SRC=http://wpa.qq.com/pa?p=1:591350137:11 alt=”点击这里给我发消息”></a>


<a target=blank href=tencent://message/?uin=591350137&Site=gxlinzi.cn35so.cn&Menu=yes><img border=”0″ SRC=http://wpa.qq.com/pa?p=1:591350137:12 alt=”点击这里给我发消息”></a>


<a target=blank href=tencent://message/?uin=591350137&Site=gxlinzi.cn35so.cn&Menu=yes><img border=”0″ SRC=http://wpa.qq.com/pa?p=1:591350137:13 alt=”点击这里给我发消息”></a>

添加后的效果本文固定链接:成事博客QQ临时会话代码
喜欢 (0)分享 (0)
发表我的评论
取消评论

表情     1 + 0 = ? (必填)

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址