IE Hack全收集 | 深海博客

WEB前端 无名氏 1103℃ 百度已收录 扫描二维码
#hack{ color:red; /*   所有浏览器都支持 */ color:red !important;/* 除IE6外 */ _color:red; /* IE6支持 */ *color:red; /* IE6、IE7支持 */ +color:red;/*IE7支持*/ *+color:red; /* IE7支持 */ color:red\9; /* IE6、IE7、IE8、IE9支持 */ color:red\0; /* IE8、IE9支持 */ color:red\9\0;/*IE9支持*/ }

本文固定链接:成事博客IE Hack全收集 | 深海博客
喜欢 (0)分享 (0)